วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นายจาตุรงค์ บุตรลพ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา(RMS 2023) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนายจักรกฤษณ์ จันทร์รอด ผู้ดูแลระบบ และนายนัฐพล กล่ำคำ ผู้ช่วยพัฒนาระบบ RMS ภายในสถานศึกษา เป็นวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้ IT วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ