วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานเปิดการประชุม และเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม พร้อมชี้แจงหลักการสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และนายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ชี้แจงการประชุมย่อยระดับอาชีวศึกษาภาค(5 ภาค) เพื่อสรุปแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ระดับอาชีวศึกษาภาค(5 ภาค) โดยประธานระดับอาชีวศึกษาภาค(5 ภาค) และรับฟังข้อเสนอแนะโดยฝ่ายบริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ