วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นายปกรณ์ คงเป็นสุข หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 'วิชาทักษะงานเชื่อมสเตนเลส' เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ