วันที่ 7-9 กันยายน 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ(งบลงทุน) ณ ห้องทวารวดี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ