วันที่ 5 กันยายน 2566 พิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนผลการปฏิบัติงานโครงการทุนการศึกษา (โครงการในพระราชกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่ 9) ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2566 เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม รู้หน้าที่ รู้ศักยภาพของตนเอง มีน้ำใจช่วยเหลือกัน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี และประพฤติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง เคารพในสิทธิผู้อื่น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศป.สอศ.) ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ว่าที่ ร.ต. ดร.ทิตา ดวงสวัสดิ์ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ