วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางลัดดา กุลชร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานประกอบการ ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ