วันที่ 30 สิงหาคม 2566 พิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู่สถานศึกษาปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 “การพัฒนาหนังสั้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู่สถานศึกษาปลอดภัย” ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมและสื่อลามกอนาจาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ และสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาแห่งความสุข” โดยมี นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวปรารถนา เชาน์เสฏกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นายสุปัน แพงบุปผา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตา ดวงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ