วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบนางสาวกฤษณ์สุดา วงษ์สาหร่าย หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและความงาม จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมวิชาชีพความงาม “โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ Pop Beauty” ในระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพด้านความงามได้มาศึกษาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ พร้อมชุดอุปกรณ์จากสมาคมฯ จัดเตรียมไว้ให้ฝึกและนำกลับไปฝึกต่อและรับงานได้จริง โดยทีมอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและผ่านการอบรมเป็นวิทยากร จากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนได้มีทางเลือกสำหรับอาชีพใหม่ที่ใช้ทุนน้อยเรียนง่าย รายได้ดี โดยสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว(ประเทศไทย) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ