วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ สุวรรณน้อย ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบนางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์ หัวหน้างานบัญชี จัดโครงการจัดอบรมจัดทำเอกสารการเงิน บัญชี พัสดุและงบประมาณ ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ