วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ