วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบนางสาวกฤษณ์สุดา วงษ์สาหร่าย หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป จัดประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ติชม

สร้างโดย :


NPT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ